แพทย์

Doctor

ด้วยฝีมือจากแพทย์มากประสบการณ์

นายแพทย์ต่อพงศ์ อัศวิษณุ

ADMINISTRATIVE DIRECTOR

นายแพทย์พบพระ สุพันธุ์วณิช

DERMATOLOGIST

Board of Dermatology Fellowship in Cosmetic & Laser Surgery
MD., Mahidol University
Master of Science in Dermatology, Chulalongkorn Hospital

แพทย์หญิงประณีต สัจจเจริญพงษ์

DERMATOLOGIST

Board of Dermatology Clinical Instructor, Institute of Dermatology
Cert, in Occupation Contact Dermatitis, Australia
MD., Mahidol University
Fellowship in Dermatology, Institute of Dermatology

แพทย์หญิงปานโสฬส อิสริยเมธีกุล

DERMATOLOGIST

Board of Dermatology
MD., Mahidol University
Fellowship in Dermatology, Siriraj Hospital

แพทย์หญิงโมนา อัศวิษณุ

DERMATOLOGIST

Fellowship in Dermatology, USA
Fellowship in Cosmetic Dermatosurgery, USA
MD., Chulalongkorn University
Master of Science in Dermatology, Chulalongkorn Hospital

นายแพทย์อภิชาติ พิศาลพงศ์

NEUROLOGIST

Board of Neurology, Siriraj hospital, Mahidol University
Clinical Fellow in Movement Disorder, Columbia Presbyterial Medical Center, New York, USA
Clinical Fellow in Movement Disorder, Mount Sinai Medical Center, New York, USA
Clinical Instructor, Neurology Unit, Department of Internal Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University, Thailand
Chairman, Parkinson Disease and Movement disorder Association, Under the Patronage of the Neurological Society of Thailand.

นายแพทย์สุวินัย บุษราคัมวงษ์

NEUROLOGIST

Board of Neurology, Siriraj Hospital, Mahidol University, Thailand
MD., Mahidol University